Raawwiin Hojii Kurmaana 1ffaa Bara 2013 Giddugaleessotaa Gamaggamamaa Jira.

Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field

Raawwiin Hojii Kurmaana 1ffaa Bara 2013 Giddugaleessotaa Gamaggamamaa Jira.
*****************************************
Raawwii karoora hojii kurmaana 1ffaa kan bara 2013 giddugaleessotaa Inistiitiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaatti
Onkoloolessa 26/2013 gamaggamamuu eegale. Sagantichis haasaa baniinsaa Daarektarri Olaanaa IQQO
Ob. Tashoomaa Boggaalaa taasisaniin eegalame.
Gamaggamicha irrattis Giddugaleessonni qorannoo kudha torba (17) argamuun raawwii karoora hojii isaanii kan k
urmaana 1ffaa gamaggamsiisaa kan jiran yoo ta’u; akkaataa sagantaa baheen gamaggamichi guyyaa boruu kan xumura argatu ta’a.