Qonnaan Bultootni Aanaa Gooroo Kilaastaraan Mi’eessituu fi Urgeessituu Omishaan Fayyadamoo Ta’aa Jiru.
Godina Baalee aanaa Gooroo ganda qonnaan bulaa Waltajjii Gobbuutti qonnaan bultootni kilastaraan Shuqoo fi Abasuuda Gurraacha
omishaan fayyadamoo ta’aa jiraachuu dubbatu. Deeggarsa Giddugaleessi Qorannoo Qonna Sinaanaa taasisaafii tureen qonnaan bultootni
fayyadamoo akka ta’an ibsaniiru. Sanyii filatamaa qorannoon argame giddugaleessicharraa fudhatanii oyruu isaanii misoomsaa kan jiran qonnaan
bulaa Ob. Aloo Amaan akka ibsanitti bifa aadaafi baratameen yeroo omishaa turan heektararraa kuntaala 7 kan hin caalle argataa kan turan yoo ta’u; erga
teknoolojii fi sanyii filatamaa oyruu isaaniirratti omishuu jalqabanii heektara irraa kuntaala 18-20 argachuuf eegaa kan jiran ta’uu himaniiru.
Giddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatti qorataafi dursaa garee mi’eessituufi urgeessituu adda addaa kan ta’an Obbo Geetaachoo Asaffaa akka jedhanitti
qophii lafarraa kaasee hanga omishaatti qonnaan bultoota deeggaruun, akkasumas; akkaataa lafti isaanii walitti dhiyaatuun kilaastaraan akka omishaniifi sanyii
filatamaa qorannoon argame fayyadamanii akka omishan taasisuun jiruufi jireenyi isaanii jijjiiramaa kan jiru ta’uu qonnaan bultootni himaniiru.
Dhumarrattis, qonnaan bultootni mi’eessituu omishan kunneen aramaa fi ilbisootaan miidhamaa waan jiraniif qaama ilaallatuun furmaata akka
argataniif waamicha dhiyeessaniiru.