Giddugaleessi Qorannoo Qonna Sinaanaa Machaaraa Waliin ta’uun sanyiii Bunaa Irratti Qorannooo Geggeessaa Jira

Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field

Akka Godina Baaleetti sanyii fooyya’aa Bunaa kanaan duraa waan hin jirreef sanyii ka’umsaa baasuuf Giddugaleessa Qorannoo Qonna Machaaraa waliin aanaa Harannaa Bulluqi fi Aanaa Dallaa Mannaatti Buna  irratti qorannoo geggeessaa jiru. Sanyiileen Bunaa kunis godinichaa keessaa  sanyii adda addaa walitti funaanuun haala qilleensa naannoo sanaan kan wal simu fi dhukkuba kan dandamatu buufata qorannoo lamatti sanyii Bunaa fooyya’aa kan ta’e qorannoon filachaa kan jiran ta’uusaa hubachuun danda’ameera.

 Sanyii Bunaa buufata qorannoo kanneen keessatti argines sanyii buna kan duraan wal bira qabatamee yemmuu ilaalamu sanyiin filatamaa kun yeroo gabaabaa keessaattii kan omishaaf gahu fi dhukkuba kan dandamatu ta’u isaa abdii guddaa agrsisaa jira.