Some of our researchers in research field
We do for maximizing productivity
IQQO Meeting Hall
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

Gamaggamni yaaliiwwan qorannoo guyyaa jahaaf turu geggeeffamuu eegale. Gamaggamichis haasaa baniinsaa Daarektara Olaanaa Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa kan ta’an Dr.Fatoo Ismootiin kan jalqabame yoo ta’u; gamaggamichis bakkeewwan sadiitti kan adeemsifamu ta’a. 
Haaluma kanaan Daarektarri Qorannoo Qabeenya Uumamaa fi Daarektarri Qorannoo Mahaandisummaa Qonnaa Yunivarsitii Naannoo Oromiyaatti; Daarektarri Qorannoo Beeyladaa fi Daarektarri Qorannoo Hawaas-dinagdee fi Ekisteenshinii Qonnaa Giddugaleessa Qorannoo Qonna Adaamii Tulluutti; Daarektarri Qorannoo Midhaanii fi Daarektarri Qorannoo Saayinsii Nyaataa Giddugaleessa Qorannoo Qurxummii fi Lubbu Qabeeyyii Biroo Bishaan Keessaa Baatuutti hojiilee isaanii gamaggamsiisaa jiru.