Gamaggamni Hojii Qorannoo Sagantaa Guddina Qonnaa (AGP-II)n Deeggaramee Geggeeffamaa ture Milkiin Goolabame

Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field

Gamaggamni hojiilee qorannoo deeggarsa AGP-II tiin hojjatamaa turan Giddugaleessa Qorannoo Qurxummii fi Lubbu qabeeyyii Biroo Bishaan Keessaa Baatuutti geggeeffamaa ture milkiin goolabame. Gamaggama kanarrattis waraqaalee qorannoo dhiyaatan haala jiruufi jireenya uummataa naannoo keenyaa jijjiiruu keessatti gahee olaanaa kan taphatan waan ta’eef itti fufiinsa akka hojjataman, akkasumas; hanqinoonni mul’atan akka fooyya’aniifi qorannooleen rakkoo qaban akka dhaabbatu yaadni irratti kennamuun kallattiin gara fuulduraa kaa’ameera.  

Akkasumas, waraqaaleen qorannoo barattoota Msc fi PhD’s hirmaattotaaf dhiyaachuun irratti mariyatameera.

Gamaggama kana irrattis Daarektara AGP-II kan ta’an Dr. Daanyaachoo Lulee ergaa dabarsaniin hojiileen qorannoo deeggarsa AGP-IIn hojjatamaa jiran hawaasa qotee/horsiisee bulaa bira gahanii fayyadamtoota teknoolojii taasisuu akka dandeessisuuf hojjatamuu qaba jedhaniiru.

Dhumarrattis, Dr. Asaffaa Taa’aa akka jedhanitti hojiin qorannoo xiyyeeffannoon hojjatamuu kan qabu waan ta’eef qorattootni xiyyeeffannaan isaanii qorannoo qofa irratti ta’uu akka qabu dhaamaniiru.